Doina Azocăi

CountryRomania
BIOProfessor at “Grigore. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy of Iasi, Romania Head of the Department of Primary Health Care and Epidemiology, Faculty of Medicine Coordinator of the Iasi Clinical Epidemiology Unit – member of the Francophone International Clinical Epidemiology Network Coordination of Department of Oncogenetics, Grigore. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy of Iasi President of the National Commission of Epidemiology within the Health Ministry President of the Romanian Society of Epidemiology Coordinator of the Clinical Epidemiology Unit of Iasi - member of the International Francophone Clinical Epidemiology Network – Lyon, France. ▪ Author of the monograph Vaccinology, published at Polirom, in 1995 and author of the chapter "Vaccine, Vaccination, Vaccinology" in “Textbook of Infectious Diseases”, edited by E. Ceausu, Medical Publishing House Bucharest, 2018, and the first “Information guide for vaccination of patients with chronic diseases (children and adults)”, 2020 ▪ Co-author of the monograph “Pandemic COVID-19 in Romania. Clinical and epidemiological aspects”, published in the Romanian Academy Publishing House, Bucharest 2020 ▪ Constant approach of healthcare-associated infections problems, as author of practical guidelines for infection monitoring and the strategy of antibiotic use. ▪ Contributions to concept updating in the epidemiology of emerging and reemerging and transmissible diseases and renewal of information concerning the epidemiological process of infectious diseases as collaborator at “Textbook of Epidemiology of Transmissible Diseases”, published at Polirom in Iasi, in 2002. ▪ Research extended towards the field of Molecular epidemiology by the foundation and development the Oncogenetics Department, “Grigore. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy of Iasi.
  • ABSTRACTS

EVOLUTIA  PANDEMIEI COVID-19 IN ROMANIA SI EUROPA

DOINA AZOICAI

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „GRIGORE T.POPA” IASI

ROMÂNIA

Pandemia COVID-19 continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru sănătatea publică în țările UE / SEE și Marea Britanie dar şi pentru țările din întreaga lume. Pe măsură ce cazurile au crescut, atingând punctul culminant la începutul lunii aprilie 2020 în UE / SEE, multe țări au implementat o serie de măsuri de răspuns care au dus la o reducere a incidenței. Treptat prin recâștigarea controlul transmiterii infecției și atenuarea presiunii asupra sistemelor de asistență medicală, multe măsuri au fost relaxate sau eliminate pentru a permite un mod de viață mai uşor de tolerat în condiţiile continuării circulație virusului. In a doua săptămână a lunii aprilie și prima săptămână a lunii iunie, tendința a fost de scădere, după care s-a ajuns la un platou, iar în ultimele săptămâni ale lunii august a existat o reapariție a fenomenului de ascensiune. Numărul total de cazuri raportate zilnic, precum și rata de incidență de 14 zile, are în prezent o tendinţă spre o nouă creaştere. Deși în majoritatea tarilor acest nou val este de intensitate mai  mică decât primul înregistrat în luna aprilie, România se află la niveluri semnificativ ridicate. Este de remarcat creșterea ratelor de incidenta si mortalitate care diferă atât de la o tara la alta cat şi în interiorul fiecărei regiuni iar strategiile de testare s-au modificat pe măsură ce capacitatea de evaluare s-a îmbunătățit. In mod global la nivel european se considera că 28% dintre pacienţi au necesitat spitalizare iar gradul de ocupare a secţiilor de Terapie intensivă a  variat de la 5 la 14% în funcţie de tară şi moment. Sunt relevante schimbările distribuției cazurilor  în funcție de vârstă în perioadele ianuarie – mai, iunie – iulie si ulterior în august – septembrie. In momentul intrării în cel de al doilea val proporția cazurilor diagnosticate la copii și tineri cu vârsta < 20 de ani a crescut, de la 4,2% de cazuri în ianuarie – mai la 12,8% în iunie – iulie iar vârsta medie a scăzut de la 54 de ani în ianuarie – mai la 39 de ani în iunie – iulie si 33 de ani în august-septembrie. Intervențiile non-farmacologice cum ar fi: activităţile on-line, purtarea măștilor de protecţie,: aplicarea măsurilor locale și regionale de limitare a transmiterii, izolările sociale si carantina sanitară localizată au fost diferenţiat stabilite în funcție de moment sau de complianța populației Țările din UE / SEE și Marea Britanie se confruntă în prezent cu diferite tipare epidemiologice care prezintă riscuri diferite și necesită intervenții specifice. Cu toate dificultăţile şi a presiunii asupra sistemelor de sănătate din diverse țări cu risc crescut şi evoluţie ascendentă, reimplementarea masurilor de lockdown rămân ca o soluţie posibilă dar dificil de acceptat mai ales de către populaţie

THE EVOLUTION OF THE COVID-19 PANDEMIC IN ROMANIA AND EUROPE

DOINA AZOICAI

„GRIGORE T.POPA” UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IASI

ROMANIA

The COVID-19 pandemic continues to pose a major threat to public health in the EU / EEA and the United Kingdom, but also in countries around the world. As the number of cases has increased, culminating in early April 2020 in the EU / EEA, many countries have implemented a number of response measures that have led to a reduction in the incidence. Gradually by regaining control of the transmission of the infection and easing the pressure on healthcare systems, many measures have been relaxed or eliminated to allow a lifestyle that is easier to tolerate as the virus continues to circulate. In the second week of April and the first week of June, the trend was downward, after which it reached a plateau, and in the last weeks of August there was a recurrence of the phenomenon of ascension. Total number of cases reported daily, as well as the 14-day incidence rate, currently has a trend towards new growth. Although in most countries this new wave is of lower intensity than the first recorded in April, Romania is at significantly high levels. It is noteworthy the increase in incidence and mortality rates that differ both from one country to another and within each region and testing strategies have changed as the assessment capacity has improved. Globally, at European level, it is considered that 28% of patients needed hospitalization and the occupancy rate of Intensive Care Units varied from 5 to 14% depending on the country and time. The changes in the distribution of cases according to age in the periods January – May, June – July and subsequently in August – September are relevant. At the time of entering the second wave, the proportion of cases diagnosed in children and young people aged 20 years increased from 4.2% of cases in January – May to 12.8% in June – July and the average age decreased from 54 years in January – May to 39 years in June – July and 33 years in August-September. Non-pharmacological interventions such as online activities, wearing of masks, and application of local/regional measures to limit transmission, social isolation or localized sanitary quarantine were differentiated depending on the time or compliance of the population. EU/ EEA countries and the United Kingdom are currently facing different epidemiological patterns that present different risks and require specific interventions. Despite the difficulties and pressure on health systems in various high-risk and upward-evolving countries, the re-implementation of lockdown measures remains a possible solution but difficult to accept, especially for the population.

All session
by Doina Azocăi

O platformă de live stream dedicată exclusiv evenimentelor medicale.